Stadsretraite

De bardo's van leven en sterven

19 October 2018 19:30 - 26 October 2018 17:00

Phuntsok Chö Ling

€220 (standaard)

Aanmelden

Lama Jigmé Namgyal geeft tijdens een zevendaagse stadsretraite uitleg over de bardo’s van leven en sterven. Bardo is een Tibetaans woord dat eenvoudigweg 'overgang' of ‘tussenstaat’ betekent. Een ruimte tussen de voltooiing van de ene situatie en het begin van een andere.

In de boeddhistische benadering worden leven en dood als één geheel gezien, waarbij dood het begin is van een ander hoofdstuk. De dood is als een spiegel waarin de hele betekenis van het leven wordt gereflecteerd. Deze opvatting staat centraal in de oudste school van het Tibetaans boeddhisme.

Het woord bardo wordt gewoonlijk gebruikt om de overgang tussen dood en wedergeboorte aan te duiden. In werkelijkheid vinden bardo's echter voortdurend plaats, zowel tijdens het leven als de dood. Ze worden gezien als unieke momenten waarbij de mogelijkheid tot bevrijding of verlichting wordt vergroot.

Tijdens deze verdiepende retraite zal Lama Jigmé onder meer ingaan op bewustwording en acceptatie van vergankelijkheid. Dit kan in het dagelijks leven helpen makkelijker om te gaan met verliezen en tegenslagen en uiteindelijk ertoe leiden om minder (of geen) angst te ervaren tijdens de overgang naar de bardo van de dood.

Je kunt kiezen om de retraite in zijn geheel te volgen, de midweek of alleen het weekend. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met: events@phuntsokcholing.org.

Hostels en hotels in de buurt van Phuntsok Chö Ling
www.hotelport.nl/contact
www.hotelmilano.nl/en/contact/
www.hotelbaan.nl/contact.html
www.stayokay.com/nl/hostel/rotterdam
www.anihaakien.nl/

Foto: Jerome Ryan, www.mountainsoftravelphotos.com

 

(ENGLISH)
City Retreat
The Bardos of Life and Death

Lama Jigmé Namgyal will explain the bardos of life and dying during a seven day city retreat. Bardo is a Tibetan word that simply means ‘transition’ or ‘intermediate state’. A gap between the completion of one situation and the onset of another.

In the Buddhist approach, life and death are seen as one whole, where death is the beginning of another chapter of life. Death is like a mirror in which the entire meaning of life is reflected. This view is central to the most ancient school of Tibetan Buddhism.

The word bardo is commonly used to denote the intermediate state between death and rebirth. In reality, bardos are occurring continuously throughout both life and death. They are seen as unique moments whereby the possibility of liberation or enlightenment is heightened.

During this profound retreat Lama Jigmé will dive into being more aware and accepting of impermanence. This can help in everyday life to deal with loss and setbacks easier and eventually lead to less (or no) fear during the transition to the bardo of death.

To participate you can choose to follow the whole retreat, the midweek or the weekend.
For questions or comments, please contact: events@phuntsokcholing.org.

Hostels and hotels in the neighbourhood of Phuntsok Chö Ling:
www.hotelport.nl/contact
www.hotelmilano.nl/en/contact/
www.hotelbaan.nl/contact.html
www.stayokay.com/nl/hostel/rotterdam
www.anihaakien.nl/

Photo: Jerome Ryan, www.mountainsoftravelphotos.com

Aanmelden