Voorjaarsretraite

De Bardo’s van Leven en Sterven

22 February 2019 16:00 - 01 March 2019 17:00

Retraite locatie

€649 (standaard)

Aanmelden

Lama Jigmé Namgyal geeft tijdens een zevendaagse retraite uitleg over de bardo’s van leven en sterven. Bardo is een Tibetaans woord dat eenvoudigweg 'overgang' of ‘tussenstaat’ betekent. Een ruimte tussen de voltooiing van de ene situatie en het begin van een andere. In de boeddhistische benadering worden leven en dood als één geheel gezien, waarbij dood het begin is van een ander hoofdstuk. De dood is als een spiegel waarin de hele betekenis van het leven wordt gereflecteerd. Deze opvatting staat centraal in de oudste school van het Tibetaans boeddhisme.

Het woord bardo wordt gewoonlijk gebruikt om de overgang tussen dood en wedergeboorte aan te duiden. In werkelijkheid vinden bardo's echter voortdurend plaats, zowel tijdens het leven als de dood. Ze worden gezien als unieke momenten waarbij de mogelijkheid tot bevrijding of verlichting wordt vergroot. Tijdens deze verdiepende retraite zal Lama Jigmé onder meer ingaan op bewustwording en acceptatie van vergankelijkheid. Dit kan in het dagelijks leven helpen makkelijker om te gaan met verliezen en tegenslagen en uiteindelijk ertoe leiden om minder (of geen) angst te ervaren tijdens de overgang naar de bardo van de dood.

Lama Jigmé Namgyal zal in het Engels lesgeven en er zal simultaan vertaald worden naar het Nederlands.

Stilte
De retraite vindt voor het grootste gedeelte in stilte plaats. Dit is een op zichzelf staande meditatie-beoefening en zorgt voor meer rust en introspectie. Daarom wordt iedereen verzocht in publieke ruimtes de stilte te bewaren. Mocht je hierdoor moeilijkheden ondervinden, dan kun je bij onze Sangha Care* terecht.
* Sangha Care is een groepje mensen waar je met al je vragen, opmerkingen of eventuele problemen terecht kunt. Indien gewenst, behoort een consult met Lama Jigmé ook tot de mogelijkheden.

Locatie
De retraite locatie bevindt zich in de gemeente Koudekerke op het schiereiland Walcheren in Zeeland. De accommodatie ligt precies tussen Vlissingen en Middelburg in, op 4 km afstand van beide steden. In 5 autominuten, 15 fietsminuten en circa 30 loopminuten ben je op het strand.
We hebben de beschikking over comfortabele 8-persoons bungalows met elk vier slaapkamers voor twee personen, een woonkamer en een compleet ingerichte keuken. Daarnaast hebben we de beschikking over een aparte tempelruimte en een aparte eetzaal met keuken.
Je slaapt dus nooit met meer dan één persoon samen op een kamer. Mocht je voorkeur hebben om samen met iemand een kamer te delen dan kun je dit aangeven bij je aanmelding. Als er een dringende reden bestaat voor een éénpersoonskamer, geef dit dan aan bij je aanmelding. Mensen met een medische reden krijgen voorrang (mits tijdig aangemeld). Toeslagen voor éénpersoonskamers zijn: weekend €35, midweek €80, volle week €110. Toewijzing gaat op volgorde van aanmelding en vindt plaats na 12 februari. De toeslagen worden na toewijzing, apart afgerekend.

Karmayoga
Zij die al vaker aan een retraite hebben deelgenomen, zijn bekend met het concept van karmayoga. Voor wie het begrip nieuw is: karmayoga is een beoefening waarbij een ieder zijn/haar bijdrage levert aan de organisatie van de retraite. Kort gezegd: iedereen doet iedere dag een klusje, zoals bijvoorbeeld: de afwas, het snijden van groenten voor het eten, het stofzuigen/aanvegen van de tempel, het zetten van koffie en thee, enzovoorts.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met: events@phuntsokcholing.org.

Aanmelden vóór 12 februari 2019


Aankomst en vertrek
Weekend:
aankomst op vrijdag 22 februari tussen 16.00 en 17.00 uur
vertrek op zondag 24 februari na gezamenlijke beoefening om 17.00 uur

Volledige week:
aankomst op vrijdag 22 februari tussen 16.00 en 17.00 uur
vertrek op vrijdag 1 maart om 14.00 uur

Midweek:
aankomst op zondag 24 februari tussen 14.30 en 15.30 uur
vertrek op vrijdag 1 maart om 14.00 uur

Opties en prijzen
Weekend 
Standaard : €187  
Standaard met korting voor minimuminkomen : €171
Leden : €160
Leden met een minimuminkomen : €137

Midweek
Standaard : €467 
Standaard met korting voor minimuminkomen : €424 
Leden : €395 
Leden met een minimuminkomen : €335 

Volledige retraite
Standaard : €649  
Standaard met korting voor minimuminkomen : €590  
Leden : €550  
Leden met een minimuminkomen : €467

(ENGLISH)
Lama Jigmé Namgyal will explain the bardos of life and dying during a seven day retreat. Bardo is a Tibetan word that simply means ‘transition’ or ‘intermediate state’. A gap between the completion of one situation and the onset of another. In the Buddhist approach, life and death are seen as one whole, where death is the beginning of another chapter of life. Death is like a mirror in which the entire meaning of life is reflected. This view is central to the most ancient school of Tibetan Buddhism. The word bardo is commonly used to denote the intermediate state between death and rebirth. In reality, bardos are occurring continuously throughout both life and death. They are seen as unique moments whereby the possibility of liberation or enlightenment is heightened.

During this profound retreat Lama Jigmé will dive into being more aware and accepting of impermanence. This can help in everyday life to deal with loss and setbacks easier and eventually lead to less (or no) fear during the transition to the bardo of death.

Lama Jigmé will teach in English with simultaneous translation into Dutch

Silence
The retreat will for the most part take place in silence. This is a meditation practice in itself and provides more peace and introspection. So everyone is invited to remain silent in public areas. If you encounter difficulties because of this, you can contact our Sangha Care.*
* Sangha Care is a group of people where you can turn to with all of your questions, comments or problems. If desired, a consultation with Lama Jigmé is also possible.

Location
The retreat accommodation is located in the municipality of Koudekerke on the peninsula of Walcheren in Zeeland. It is located exactly between Vlissingen and Middelburg, 4 km from both cities. In 5 minutes by car, 15 minutes by bike and about 30 walking minutes you are on the beach.
We have comfortable 8-person bungalows with four bedrooms for two people each, a living room and a fully equipped kitchen. We also have a separate temple room and a separate dining room with kitchen.

So you never sleep with more than one person in a room. If you prefer to share a room with anybody in particular, you can indicate this at your registration. If a single room is needed for an urgent reason, please state this with your application. People with a medical reason are given priority (provided timely registration). Surcharges for single rooms are: weekend €35, midweek €80, full week €110. Allocation takes place in order of registration after 12 February. The charges will be billed separately after the allocation.

Karmayoga
Those who have participated in retreats are familiar with the concept of karmayoga. For whom it is new: Karmayoga is a practice in which everybody contributes to the organization during the retreat. In short, everybody is doing a job every day, for example: the dishes, cutting vegetables and salad for lunch, vacuuming the temple and making coffee and tea.

For questions or comments, please contact: events@phuntsokcholing.org

Register before 12 February 2019

Arrival and departure
Weekend:
arrival on Friday 22 February between 16.00 and 17.00
departure on Sunday 24 February after joint practice at 17.00

Full week:
arrival on Friday 22 February between 16.00 and 17.00
departure on Friday 1 March at 14.00

Midweek:
arrival on Sunday 24 February between 14.30 and 15.30
departure on Friday 1 March at 14.00

 
Options and prices   
Weekend
Regular : €187  
Regular with discount for minimum income : €171 
Members : €160  
Members with discount for minimum income : €137     

Midweek  
Regular : €467  
Regular with discount for minimum income : €424  
Members : €395  
Members with discount for minimum income : €335    

Full retreat  
Regular : €649  
Regular with discount for minimum income : €590  
Members : €550  
Members with discount for minimum income : €467

 

 

Aanmelden