Herfstretraite

De Bardo’s van Leven en Sterven

18 October 2019 19:30 - 25 October 2019 17:00

Phuntsok Chö Ling

€245.00 (standaard)

Aanmelden

Why is it useful to study the Bardo teachings? from Phuntsok Chö Ling on Vimeo.

Lama Jigmé Namgyal geeft tijdens een zevendaagse stadsretraite uitleg over de bardo’s van leven en sterven. Bardo is een Tibetaans woord dat eenvoudigweg 'overgang' of ‘tussenstaat’ betekent. Een ruimte tussen de voltooiing van de ene situatie en het begin van een andere.

In de boeddhistische benadering worden leven en dood als één geheel gezien, waarbij dood het begin is van een ander hoofdstuk. De dood is als een spiegel waarin de hele betekenis van het leven wordt gereflecteerd. Deze opvatting staat centraal in de oudste school van het Tibetaans boeddhisme.

Het woord bardo wordt gewoonlijk gebruikt om de overgang tussen dood en wedergeboorte aan te duiden. In werkelijkheid vinden bardo's echter voortdurend plaats, zowel tijdens het leven als de dood. Ze worden gezien als unieke momenten waarbij de mogelijkheid tot bevrijding of verlichting wordt vergroot.

Tijdens deze verdiepende retraite zal Lama Jigmé onder meer ingaan op bewustwording en acceptatie van vergankelijkheid. Dit kan in het dagelijks leven helpen makkelijker om te gaan met verliezen en tegenslagen en uiteindelijk ertoe leiden om minder (of geen) angst te ervaren tijdens de overgang naar de bardo van de dood.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met: events@phuntsokcholing.org.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 18 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Deelname: Weekend vr t/m zo; Midweek ma t/m vr; Volledig vr t/m vr
Locatie: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17B, 3024 CL Rotterdam, Nederland
Tijden: vrijdag 18 oktober: 19.30 - 22.00 uur; zaterdag 19 t/m vrijdag 25 oktober: 09.30 - 17.00 uur
Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
Extra: dagelijkse vegetarische lunch inbegrepen


Prijzen
LET OP! Een vroegboekkorting (early bird) is van toepassing bij aanmelding vóór 27 september 2019. 


Prijzen:

Prijzen:

weekend

 

midweek

 

volledig

 

voor

na 27 sep

voor

na 27 sep

voor

na 27 sep

externen regulier

€ 90,00

€ 100,00

€ 175,00

€ 195,00

€ 245,00

€ 275,00

externen minimum

€ 80,00

€ 90,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 210,00

€ 240,00

leden regulier

€ 60,00

€ 70,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 175,00

€ 205,00

leden minimum

€ 50,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 170,00(ENGLISH)


Autumn Retreat:
The Bardos of Life and Death
FR 18 - FR 25 October 2019


Lama Jigmé Namgyal will explain the bardos of life and dying during a seven day city retreat. Bardo is a Tibetan word that simply means ‘transition’ or ‘intermediate state’. A gap between the completion of one situation and the onset of another.
In the Buddhist approach, life and death are seen as one whole, where death is the beginning of another chapter of life. Death is like a mirror in which the entire meaning of life is reflected. This view is central to the most ancient school of Tibetan Buddhism.

The word bardo is commonly used to denote the intermediate state between death and rebirth. In reality, bardos are occurring continuously throughout both life and death. They are seen as unique moments whereby the possibility of liberation or enlightenment is heightened.
During this profound retreat Lama Jigmé will dive into being more aware and accepting of impermanence. This can help in everyday life to deal with loss and setbacks easier and eventually lead to less (or no) fear during the transition to the bardo of death.

For questions or comments, please contact: events@phuntsokcholing.org.

Practical information
Date: Friday 18 until Friday 25 October 2019
Participation: Weekend Fri/Sun; Midweek Mon/Fri; Full retreat Fri/Fri
Location: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam, The Netherlands
Time: Friday 18 October: 19.30 to 22.00h; Saturday 19 until Friday 25 October:  09.30 to 17.00h
Language: English with simultaneous translation into Dutch
Other: Daily vegetarian lunch is included 


Tickets
ATTENTION: an early bird discount is applicable for registration before September 27, 2019.

Tickets:

Weekend

 

Midweek

 

Full retreat

 

Till sep 27 

from sep 27

Till sep 27 

from sep 27

Till sep 27 

from sep 27

regular

€ 90,00

€ 100,00

€ 175,00

€ 195,00

€ 245,00

€ 275,00

Regular with discount for minimum income

€ 80,00

€ 90,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 210,00

€ 240,00

Members

€ 60,00

€ 70,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 175,00

€ 205,00

Members with discount for minimum income

€ 50,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 170,00

Aanmelden