Financiën

De inkomsten van Phuntsok Cho Ling bestaan uit:

  • donaties
  • bijdragen van deelnemers aan studie activiteiten zoals meditatieklassen, retraites en lezingen
  • al hetgeen het instituut verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze

Studie activiteiten dienen minimaal kostendekkend zijn. Een eventueel positief resultaat wordt aan de reserve toegevoegd of gebruikt voor zaken die nodig zijn voor het (beter) functioneren van het centrum.
Maandelijks wordt een stipendium aan het Centre Culturel Tibétain in Luxemburg betaald voor het levensonderhoud van Lama Jigmé Namgyal en maken we kosten voor ons centrum. Daarnaast zijn er incidentele kosten voor de organisatie van evenementen.

De penningmeester beheert de financiën en de bankrekening van de stichting. Er kunnen uitsluitend uitgaven worden gedaan die passen in de vastgestelde begroting en die zijn goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur.
De penningmeester stelt de jaarcijfers op kasbasis op. De staat van inkomsten en bestedingen en de vermogenspositie worden jaarlijks toegelicht voor alle belangstellenden en vervolgens op de website geplaatst.

Stichting Phuntsok Chö Ling streeft naar een reguliere reserve van €15.000,- voor onvoorziene omstandigheden. Voor een nieuwe, grotere  accommodatie is jaarlijks aanvullend  gereserveerd welke afgelopen jaar gebruikt is om onze nieuwe locatie te verbouwen en in te richten.
Daarnaast hebben we een support fonds opgericht wat tot doel heeft om leden die het niet kunnen bekostigen toch naar evenementen te laten gaan waarvoor een aanvullende vergoeding wordt gevraagd bovenop het lidmaatschap zoals retraites en studiedagen. Afgelopen jaar is er voor €1.365 gebruik gemaakt van dit fonds. In dit fonds zat een bedrag van € 7.577 eind 2016 wat onderdeel is van ons totale banksaldo.

Financieel verslag Phuntsok Chö Ling 2016

Hoofdpunten:
In 2016 hebben we een fors deel van onze reserves gebruikt om onze nieuwe hoofdlocatie gebruiksklaar te krijgen. Als gevolg hiervan is het saldo van de bankrekeningen en de kaspositie van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 gedaald met € 47.926 tot een niveau van € 45.903. De aanzienlijke verbouwingskosten in 2016 van € 102.789 konden we deels compenseren door een verkregen bijdrage van de gemeente Rotterdam van 20.000, donaties, doordat we in 2016 nog geen huur hoefde te betalen voor onze nieuwe locatie en een positieve bijdrage op de reguliere activiteiten.
De inkomsten zijn in 2016 35 % hoger uitgekomen dan in 2015.  Na aftrek van de eenmalige bijdrage van de Gemeente Rotterdam voor de verbouwing kwam de omzet op reguliere activiteiten 7 % hoger uit dan in 2015.
Met name de omzet voor lezingen en externe bijeenkomsten was hoger. Dit was mogelijk omdat we hiervoor gebruik konden maken van onze nieuwe locatie.

Het bedrag aan donaties was € 12.139. Dit is 11 % hoger dan in 2015. Naast extra donaties voor de inrichting van de nieuwe locatie, is er gedoneerd door een sterfgeval van een de zeer betrokken Sangha-lid.

In 2016 is de inrichting van een nieuwe locatie aan de Oostkousdijk in Rotterdam afgerond. Hiervoor is in 2016 € 102.789 aan inrichtingskosten betaald. We verwachten dat in 2017 nog in beperkte mate een deel van ons vermogen nodig is om aanvullende verbeteringen door te voeren. Bewaakt zal worden dat dit niet ten kosten zal gaan van ons reserve vermogen en het al eerder genoemde support fonds zodat mogelijke tegenvallers in de toekomst kunnen worden opgevangen.
De stichting heeft behoudens enkele achterstallige betalingen geen schulden of leningen uitstaan. Ook de uitstaande vorderingen zijn beperkt.

De financiën in vogelvlucht:

Na een daling in 2015 van onze activiteiten is de omvang van activiteiten afgelopen jaar weer gestegen. De inkomsten voor meditatieklassen, retraites en de bijdrage van leden lezingen kwamen nagenoeg op een gelijk niveau uit als in 2015. De groei wordt met name verklaard door externe lezingen en bijeenkomsten. De nieuwe locatie maakt het mogelijk om naast onze geestelijk leraar andere geestelijke leraren uit te nodigen wat heeft geleid tot succesvolle bijeenkomsten en meer inkomsten in 2016.

Hierbij hebben we onze ambitie om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met meditatie en het boeddhistisch-onderricht waar kunnen maken.

De kosten voor levensonderhoud van Lama Jigmé Namgyal (in belangrijke mate bestaand uit een stipendium en reiskosten omdat Lama Jigmé Namgyal woont in Luxemburg) is iets lager uitgekomen dan vorig jaar op € 17.448.
De kosten voor huur en gebruik van onze tempel was met € 7.297 fors lager dan de € 11.563 in 2015, doordat we in 2016 nog geen huur hoefde te betalen voor onze nieuwe locatie.

In 2016 kwam de vrijwilligersbijdrage uit op € 3.912 dit is hoger dan in 2015 omdat een architect op vrijwillige basis ons heeft ondersteund met het ontwerp en inrichting van de nieuwe locatie wat aanzienlijk veel uren heeft gekost. Hiervoor heeft de betreffende persoon een vrijwilligersbijdrage ontvangen.

Voor 2017 is het voornemen om de inkomsten weer te laten groeien. Met de nieuwe locatie welke veel groter is, willen we een breder publiek trekken. De nieuwe locatie biedt deze mogelijkheid waarbij we tot 95 personen per bijeenkomst kunnen ontvangen terwijl dit in de oude locatie beperkt was tot 40. Hierdoor hoeven we voor grotere evenementen nauwelijks meer uit te wijken naar externe locaties wat ook leidt tot lagere kosten.

Wel zullen we in 2017 per maand huur gaan betalen voor de nieuwe locatie.

Om de te verwachte extra uitgaven voor een grotere locatie (zoals voor de inrichting) verder te kunnen bekostigen, is het ons streven om aan de kostenkant zorgvuldig te blijven en onnodige dure uitgaven te voorkomen.
Daarnaast zal de vrijwilligersbijdrage ten behoeve van de directeur zijn afgebouwd.

Conclusie:

Sinds 2010 is er veel verbeterd in onze positie. Onze financiële situatie is veel stabieler. De laatste jaren zijn vaste inkomsten en uitgaven met elkaar in balans, hebben we duidelijke procedures rondom betaling voor events afgesproken, en hebben we meer draagkracht voor de benodigde investeringen in huisvesting weten te realiseren.  De stichting heeft geen schulden. En er staan nauwelijks vorderingen open. Door het opbouwen van een goede financiële positie zijn we in staat geweest om een vervolgstap te kunnen maken in onze groei naar een grotere locatie in Rotterdam.

We zien al enkele jaren een mooie ontwikkeling van activiteiten waar we trots op zijn, echter de inkomsten kunnen verder groeien. Voor veel mensen is het lastig om te kunnen voldoen aan onze tarieven omdat zij beperkte financiële middelen hebben. Ons streven is om de evenementen nog aantrekkelijker te maken (onder andere door het achteraf beschikbaar stellen van de teachings via internet) en om een bredere doelgroep aan te spreken met praktisch en leerzaam onderricht. Met deze maatregelen en de nieuwe locatie willen we in 2016 het ledenbestand verder laten groeien. Tegelijkertijd willen met ons support fonds een bijdrage leveren aan die leden die graag naar een evenement willen gaan maar niet het gehele bedrag kunnen bekostigen. In 2016 was dit een totale bijdrage van € 1.365.

Cijferoverzicht:

Uitgeoefende activiteiten 2016

Omschrijving Onderwerp Data Locatie
Studiedagen o.l.v. 

Lama Jigmé Namgyal

“De Twaalf Schakels van Onderling Afhankelijk Ontstaan” 19-03

23-04; 14-05; 18-06

De Keizershof te Pijnacker

Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam

Studiedagen o.l.v.

Lama Jigmé Namgyal

“De Vier Edele Waarheden” 17-09; 19-11; 17-12 Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Externe lezingen door Lama Jigmé Namgyal

 

“Eastern versus Western Learning” 21-04 Universiteit van Leiden
“Wat is Ego?” 23-04 Banyan Yoga te Delft
“Omgaan met Lijden en Geluk”  14-05  Yoga Solutions te Nieuwkoop
“Compassie en Boeddhisme” 18-06 Yogafest te Amsterdam
“Gezonde Geest, Gezond Lichaam” 17-09 Fitnesscentrum De Uitweg te Rotterdam
“Vertrouwen” 19-11 Louis Hartlooper Complex te Utrecht
“Omgaan met Lijden en Geluk” 17-12 Banyan Yoga te Delft
Voorjaarsretraite o.l.v.

Lama Jigmé Namgyal

“Stilte in de Geest” – Shamata Meditatie 20-02 t/m 26-02 Schiedams Schoolbuitenhuis te Oosterhout
Lezing door gastlama Lopön Dekho “Wat betekent het om een Boeddhist te zijn?” 08-04 Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Weekend met gastlama Lopön Dekho “Boeddhisme en de oorsprong ervan” 09-04 t/m 10-04 Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Week met gastlama Rinchen Sangpo Lezing over het Boeddhistisch altaar

Instructies over gebruik van damaru en bel

Instructies over het vullen van Boeddhabeelden

01-05 t/m 05-05 Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Meditatiemarathon

van 08.00 tot 20.00 uur 

Openbare doorlopende meditatie voor alle overleden, zieke en lijdende levende wezens 07-07

 

Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Stadsretraite – Herfst o.l.v.

Lama Jigmé Namgyal

“Wat is Meditatie?” – Shamata / Vipassana 15-10 t/m 21-10 Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Basiscursus Meditatie

 

Introductiecursus mediteren 5 maal per jaar, gedurende 8 wekelijkse avonden 

(januari t/m juli op vrijdagavond en m.i.v. september op donderdagavond)

 

08-01 t/m 26-02

04-03 t/m 29-04

13-05 t/m 01-07

01-09 t/m 20-10

27-10 t/m 15-12

Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam

 

Introductie in Meditatie

 

3 weeks introductie in meditatie op locatie 02-12; 09-12; 

16-12

Banyan Yoga te Delft
Introductie in Meditatie / ochtendmeditatie Eenmalige introductie en meditatie op locatie tijdens het openingsfestival van een nieuwe club 09-10 Clubgusto te Schiedam
Studieklas

Mindtraining

Thema 1: Seven Point Mindtraining

Thema 2: Boeddhadharma

Het gehele jaar door op maandagavond Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Meditatieklas Thema 1: Hoe te luisteren naar de teachings

Thema 2: De Vier Gedachten 

Het gehele jaar door op woensdagavond Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Open Meditatieavond Gezamenlijk mediteren (vrije inloop) Het gehele jaar door op dinsdagavond Tempel, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Wijkbijeenkomst Bijeenkomst i.h.k.v. Democratic Challenge Coolhaveneiland. Met wijkbewoners, wijkpartners, gebiedscommissie Delfshaven en de Gemeente Rotterdam

Thema: gezamenlijk in beeld brengen wat er leeft in de wijk.

29-11 Foyer, Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Wijkbijeenkomst Netwerkbijeenkomst van sociale wijkpartners en de Gemeente Rotterdam. Voor het versterken van onderlinge verbinding en gezamenlijke doelstellingen. Thema: Wat kunnen we doen om vrouwen uit hun isolement te halen? 15-12 Foyer, Oostkousdijk 17B, Rotterdam