Bestuur en Financien

ANBI

Op deze pagina treft u de informatie aan die voortkomt uit de wetseisen rond ANBI.
Deze informatie is nodig daar de overheid alle ANBI’s sinds 1 januari 2014 verplicht tot meer transparantie en verantwoording, waarbij donateurs, begunstigers én begunstigden meer inzicht krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s dienen de in de wet genoemde informatie op toegankelijk wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) te presenteren.

Bestuur en organisatie

Stichting Phuntsok Chö Ling
RSIN / Fiscaal nummer: 816828349
Bezoek- en postadres: Oostkousdijk 17 b, 3024 CL Rotterdam

Doelstelling:

Het werken aan een betere samenleving en een beter leefmilieu alsmede het werken aan zelfrealisatie, zulks gebaseerd op en in overeenstemming met de Boeddhistische filosofie.

Het bestuur:

In 2017 waren de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur als volgt vastgelegd:

Bjorn Dirkse, voorzitter

· Marketing en communicatie
· Externe contacten
· Rotterdamse netwerk
· Fondsenwerving

Paul Kelder, penningmeester

· Jaarrekening en begroting
· Financiële en juridische zaken

Wim Voermans

· Programmering
· Klassen
· Facilitators
· Externe contacten

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden voortvloeiende uit de bestuursfuncties alsmede alle overige werkzaamheden binnen de stichting worden geheel op vrijwillige basis uitgevoerd. Bestuursleden mogen ervoor kiezen om tegen kostprijs deel te nemen aan retraites, wanneer de kosten anders deelname in de weg staan. Dit geldt ook voor o.a. de organiserende vrijwilligers die nodig zijn om dit soort evenementen tot stand te brengen. De vergoedingen zijn in overeenstemming met de door de overheid gestelde eisen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2011 – 2017:
Stichting Phuntsok Chö Ling is een boeddhistische organisatie. Onder leiding van Lama Jigmé Namgyal willen wij een brug slaan tussen een eeuwenoude vredescultuur van wijsheid en mededogen en de westerse manier van leven. Centraal daarin staan meditatie, studie en het volgen van onderricht. Iedereen is welkom om deel te nemen aan onze activiteiten.  Deelnemers wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het boeddhisme en worden ondersteund bij het volgen van het pad en het beoefenen van meditatie.

Stichting Phuntsok Chö Ling is een levensbeschouwelijke/religieuze instelling die zich maatschappelijk wil inzetten. De stichting staat onder de spirituele leiding van Lama Jigmé Namgyal en wordt ondersteund door het bestuur. Stichting Phuntsok Chö Ling is een stichting zonder winstoogmerk. Haar activiteiten staan in het teken van het algemeen maatschappelijk belang. Stichting

Phuntsok Chö Ling ontplooit verschillende activiteiten:
1. Meditatieklassen, studieklassen en community dagen.
2. Activiteiten voor een breed publiek: lezingen, meditatiecursussen, retraites, en meditatieweekends. Doelstelling is om de activiteiten voor een breed publiek in aantal uit te breiden.
3. Maatschappelijke samenwerking: met en participatie in landelijke en regionale organisaties en het houden van lezingen en presentaties vanuit de visie van het Tibetaans Boeddhisme aan o.a. gezondheidscentrums, wijkcentrums en scholen.

Phuntchok Cho Ling bewaakt voortdurend de correctheid van haar organisatie, beleid, meditaties, cursussen en vertalingen van teksten door overleg met haar leraar Lama Jigmé Namgyal. Na de pioniersfase (vanaf de oprichting in 2003) en een fase waarin de organisatie werd versterkt is inmiddels de basis gelegd voor een stabiele, professionele organisatie. De afgelopen jaren is dit verder uitgebouwd. Vanaf 2015 is nieuwe huisvesting gevonden welke in 2016 is geopend en waarvan de inrichting in 2018 wordt afgerond stapsgewijs verder ingericht en verbeterd wordt.

Circa vijftig procent van de actieve deelnemers neemt taken op zich als vrijwilligers. De stichting streeft ernaar dat vrijwilligers-taken zo veel mogelijk aansluiten op het boeddhistische ontwikkelingspad van de vrijwilliger. De komende jaren zal de stichting hierin meer structuur aanbieden en de benodigde taken-inhoud verder professionaliseren.

De inkomsten van Phuntsok Cho Ling bestaan uit:
. donaties;
. bijdragen van deelnemers aan studie-activiteiten zoals meditatieklassen, retraites en lezingen;
. al hetgeen het instituut verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze;

Studie-activiteiten dienen minimaal kostendekkend zijn. Een eventueel positief resultaat wordt aan de reserve toegevoegd of gebruikt voor zaken die nodig zijn voor het (beter) functioneren van het centrum. Maandelijks wordt een stipendium aan het Centre Culturel Tibétain in Luxemburg betaald voor het levensonderhoud van Lama Jigmé Namgyal en worden kosten gemaakt voor het verbeteren van het centrum. Daarnaast zijn er incidentele kosten voor de organisatie van evenementen.

De penningmeester beheert de financiën en de bankrekening van de stichting. Er kunnen uitsluitend uitgaven worden gedaan die passen in de vastgestelde begroting en die zijn goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur. De penningmeester stelt de jaarcijfers op kasbasis op. Daarna worden de jaarcijfers voorgelegd aan de in 2018 ingestelde kascommissie. De staat van inkomsten en bestedingen en de vermogenspositie worden jaarlijks toegelicht voor alle belangstellenden en vervolgens op de website geplaatst.

Stichting Phuntsok Chö Ling streeft naar een reguliere reserve van €15.000,- voor onvoorziene omstandigheden. Voor een nieuwe, grotere accommodatie is jaarlijks aanvullend gereserveerd welke afgelopen jaar gebruikt is om onze nieuwe locatie te verbouwen en in te richten.

Daarnaast is een supportfonds opgericht dat tot doel heeft om leden die het niet kunnen bekostigen toch naar evenementen te laten gaan. Daarvoor wordt een aanvullende vergoeding gevraagd bovenop het lidmaatschap zoals voor retraites en studiedagen. Afgelopen jaar is er voor €1.343 gebruik gemaakt van dit fonds. In dit fonds zat een bedrag van € 6.551 eind 2017 dat onderdeel is van het totale banksaldo.

Financieel verslag Phuntsok Chö Ling 2017

Hoofdpunten: 
Nadat we in 2016 een fors deel van onze reserves gebruikt hebben om onze nieuwe hoofdlocatie gebruiksklaar te krijgen, hebben we er in 2017 voor gekozen om onze vermogenspositie te versterken. Uiteindelijk is het vermogen met € 9.000 gestegen tot een totaal van € 54.770.

In 2016 is een eenmalige bijdrage van de Gemeente Rotterdam voor de verbouwing ontvangen van € 20.000. Als hiervoor gecorrigeerd wordt zijn de reguliere inkomsten in 2017 nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van 2016 op een niveau van € 79.190.De lagere ledenbijdrage is gecompenseerd door hogere omzet voor lezingen en externe bijeenkomsten. Dit was mogelijk omdat we diverse gasten hebben uitgenodigd die op onze nieuwe locatie teachings hebben gegeven voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Het bedrag aan donaties was € 4.464. Dit is aanzienlijk lager dan in 2016. Dit laatste wordt met name verklaard door eenmalige extra donaties voor de inrichting van de nieuwe locatie in 2016. We verwachten dat in 2018 nog in beperkte mate een deel van ons vermogen nodig is om aanvullende verbeteringen door te voeren. Bewaakt zal worden dat dit niet ten koste zal gaan van onze gewenste reserve en het al eerder genoemde supportfonds, zodat mogelijke tegenvallers in de toekomst kunnen worden opgevangen.

De stichting heeft behoudens enkele achterstallige betalingen geen schulden of leningen uitstaan. Ook de uitstaande vorderingen zijn beperkt.

De financiën in vogelvlucht:
De bijdragen ontvangen voor onze activiteiten is ten opzichte van 2016 licht gestegen. De inkomsten voor meditatieklassen, retraites en de bijdrage van leden zijn lager uitgekomen. Dit werd meer dan gecompenseerd voor extra ontvangen bijdragen voor externe lezingen en bijeenkomsten. De nieuwe locatie maakt het mogelijk om naast onze geestelijk leraar andere geestelijke leraren uit te nodigen wat heeft geleid tot succesvolle bijeenkomsten en meer inkomsten in 2017.
Hierbij hebben we onze ambitie om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met meditatie en het boeddhistisch onderricht waar kunnen maken.

De kosten voor levensonderhoud van Lama Jigmé Namgyal (in belangrijke mate bestaand uit een stipendium en reiskosten omdat Lama Jigmé Namgyal woont in Luxemburg) is iets hoger uitgekomen dan vorig jaar op € 17.778.

In 2017 zijn we na een jaar gratis huur, gaan betalen voor de huur en gebruik van onze tempel. Hierdoor zijn de huisvestingskosten € 10.931 hoger uitgekomen op € 18.228.

De kosten voor de inrichting van de (nieuwe) huisvesting zijn in 2017 aanzienlijk lager uitgekomen op € 17.704. Voor dit bedrag is de gevel gerenoveerd en is de brandveiligheid in het pand verbeterd. Een deel van deze kosten zullen gecompenseerd worden door de verhuurder. De ontvangsten van€ 10.000,00 moeten in 2018 worden ontvangen.

Voor 2018 is het voornemen om de inkomsten te stabiliseren en zo mogelijk later te laten groeien. De verwerving en de inrichting van ons nieuwe pand heeft een stevige wissel getrokken op onze vrijwilligers. Daarom is het wellicht noodzakelijk eerst een pas op de plaats te maken en te zorgen dat het nieuwe pand geheel klaar is voor de uitbreiding van activiteiten die ons voor ogen staat.]

Om de te verwachten extra uitgaven voor een grotere locatie (zoals voor de inrichting) verder te kunnen bekostigen, is het ons streven om aan de kostenkant zorgvuldig te blijven en onnodige dure uitgaven te voorkomen.

Conclusie: 
Sinds 2010 is er veel verbeterd in onze positie. Onze financiële situatie is veel stabieler. De laatste jaren zijn vaste inkomsten en uitgaven met elkaar in balans, hebben we duidelijke procedures rondom betaling voor events afgesproken, en hebben we meer draagkracht voor de benodigde investeringen in huisvesting weten te realiseren.  De stichting heeft geen schulden. En er staan nauwelijks vorderingen open. Door het opbouwen van een goede financiële positie zijn we in staat geweest om een vervolgstap te kunnen maken in onze groei naar een grotere locatie in Rotterdam.

We zien al enkele jaren een mooie ontwikkeling van activiteiten waar we trots op zijn, [echter de inkomsten kunnen verder groeien]. Voor veel mensen is het lastig om te kunnen voldoen aan onze tarieven omdat zij beperkte financiële middelen hebben. Ons streven is om de evenementen nog aantrekkelijker te maken (onder andere door het achteraf beschikbaar stellen van de teachings via internet) en om een bredere doelgroep aan te spreken met praktisch en leerzaam onderricht. Tegelijkertijd willen met ons supportfonds een bijdrage leveren aan die leden die graag naar een evenement willen gaan maar niet het gehele bedrag kunnen bekostigen. In 2016 was dit een totale bijdrage van € 1.343.

Cijferoverzicht:

Inkomsten           Uitgaven        
Boekjaar 2014 2015 2016 2017   Boekjaar 2014 2015 2016 2017
                     
Subsidie € 1.000 € 20.000 € 3.400 Kosten lama € 18.535 € 18.951 € 17.448 € 17.778
(stipendium, huisvesting, reiskosten)
Deelnemerbijdragen € 34.989 € 32.938 € 33.250 € 27.397 Huisvestingskosten € 9.505 € 11.563 € 7.297 € 18.228
en meditatiecursussen (incl. ICT, energie, belasting)
Retraites € 18.904 € 18.200 € 18.222 € 16.278 Tempelbenodigdheden, bankkosten, € 6.615 € 4.395 € 4.689 € 2.650
vrijwilligersvergoeding, overig
Lezingen en € 10.236 € 8.676 € 12.257 € 23.159 PR € 1.131 € 1.788 € 524 € 666
externe bijeenkomsten
Serververgoeding € 1.200 € 400 Mantraboekjes, CD’s, Notitieboekjes € 4.069 € 872 € 1.658 € 2.895
Donaties € 14.624 € 10.899 € 12.139 € 4.464 Kosten Evenementen € 2.248 € 2.299 € 4.053 € 4.041
Mantraboekjes, CD’s € 1.653 € 1.082 € 1.886 € 4.005 Kosten retraites € 8.964 € 2.605 € 4.606 € 3.814
Aanbetaling retraite volgende jaar € 3.910 € 4.064 € 4.140 € 2.415
Nagekomen betalingen en € 2.497 € 1.295 € 1.524 € 487 Kosten nieuwe huisvesting € – € 23.604 € 102.789 € 17.704
overige opbrengsten
Eindtotaal € 85.103 € 73.489 € 99.278 € 79.190   Eindtotaal € 54.976 € 70.140 € 147.204 € 70.191


In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten welke in 2017 zijn gerealiseerd:

Overzicht van alle in 2017 uitgevoerde activiteiten      
Omschrijving Onderwerp Data Locatie
Studiedagen o.l.v. ‘De Vier Edele Waarheden’ 14-01; 18-03; 22-04; Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Lama Jigmé Namgyal   06-05; 24-06; 16-09; 16-12  
       
Externe lezingen ‘Compassie als gedeelde waarde’ 15-01 (overdag) Centrum Djoj, Rotterdam
door Lama Jigmé Namgyal ‘Respect’ 18-03 Bibliotheek Spijkenisse
  ‘Respect voor jezelf en anderen’ 06-05 De Uitweg, Rotterdam
  ‘Respect’ 16-09 Post-21, Oud-Beijerland
  ‘Geluk vinden in je dagelijks leven’ 17-11 Kerk van Ammerstol
  ‘De ware natuur van onze geest’ 18-11 Yoga Solutions, Nieuwkoop
       
Workshops meditatie 4 maal tijdens Boeddhafestival 15-01 Centrum Djoj, Rotterdam
       
Lezing / Boekbespreking ‘De Kunst en Kunde van Geluk’ 15-01 (’s avonds) Oostkousdijk 17B, Rotterdam
met auteur Pep Degens door Pep Degens en Lama Jigmé    
       
Lezing door gastlama ‘Hoe je Negativiteit in Positiviteit 10-02 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Yuan Xun uit Larung Gar kunt veranderen’    
Weekend met gastlama ‘De Buitengewone Aspiratie van de 11-02 t/m 12-02 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Yuan Wang uit Larung Gar Beoefening van Samanthabhadra’    
       
Voorjaarsretraite o.l.v. ‘Stilte in de Geest’ 25-02 t/m 03-03 Schiedams Schoolbuitenhuis
Lama Jigmé Namgyal Shamata en Vipassana meditatie   Oosterhout
       
Meditatie Introductie in meditatie 14-03 De Cirkel, Rotterdam
op locatie Introductie in meditatie   Banyan Yoga, Delft
       
Lezing door ‘Vrijheid en Vrede’ 05-05 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Lama Jigmé Namgyal      
       
Studieweekend ‘Vajrasattva beoefening’ 26-05 t/m 28-05 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
o.l.v. Lama Jigmé Namgyal      
       
Studieweekend o.l.v. ‘Introductie in Chöd beoefening’ 30-06 t/m 02-07 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Lama Jigmé Namgyal      
       
Lezing door Lama Jigmé ‘De Bardo Thödol’ 07-07 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Bardol Thödol weekend Gebeden en ceremonieën met 08-07 t/m 09-07 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
  authentieke Tibetaanse lama’s    
       
Stadsmeditatie buiten Op vrijdag van 12u-13u 25-08; 22-09 Grotekerkplein, Rotterdam
       
Stadsretraite – Herfst o.l.v. Meditatie Retraite 13-10 t/m 20-10 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Lama Jigmé Namgyal Shamata en Vipassana meditatie    
       
Lezing door Tang Rinpoche Inleidende lezing empowerments 17-11 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Weekend met Tang Rinpoche Verschillende empowerments 18-11 t/m 19-11 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
       
Studiedag o.l.v. Het diepzinnige pad van Phowa 16-12 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
Lama Jigmé Namgyal      
       
Basiscursus Meditatie Introductiecursus mediteren 12-01 t/m 02-03 Oostkousdijk 17B, Rotterdam
  5 maal per jaar 09-03 t/m 04-05  
  gedurende 8 wekelijkse avonden 11-05 t/m 29-06  
  (op donderdag) 31-08 t/m 19-10  
    02-11 t/m 21-12  
       
Studieklas Mindtraining Thema 1: Boeddhadharma Jaarklas op maandagavond Oostkousdijk 17B, Rotterdam
  Thema 2: De Innerlijke    
  Voorbereidende Beoefeningen    
       
Meditatieklas Thema 1 & 2: De Vier Gedachten Jaarklas op woensdagavond Oostkousdijk 17B, Rotterdam
       
Open Meditatieavond Vrije Inloop 19u – 21u Gehele jaar op dinsdagavond Oostkousdijk 17B, Rotterdam