My phuntsokcholing
English

Bestuur en Financien

ANBI

Op deze pagina treft u de informatie aan die voortkomt uit de wetseisen rond ANBI.
 Deze informatie is nodig daar de overheid alle ANBI’s sinds 1 januari 2014 verplicht tot meer transparantie en verantwoording, waarbij donateurs, begunstigers én begunstigden meer inzicht krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s dienen de in de wet genoemde informatie op toegankelijk wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) te presenteren.

Jaarrekening

Bestuur en organisatie

Stichting Phuntsok Chö Ling
RSIN / Fiscaal nummer: 816828349
Bezoek- en postadres: Oostkousdijk 17 b, 3024 CL Rotterdam

Doelstelling:
Het werken aan een betere samenleving en een beter leefmilieu alsmede het werken aan zelfrealisatie, zulks gebaseerd op en in overeenstemming met de Boeddhistische filosofie.

Het bestuur:
In 2019 waren de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur als volgt vastgelegd:

Michel Jansen, voorzitter
· Rotterdamse netwerk
· Fondsenwerving
· Programmering
· Klassen
· Facilitators

Etienne Duijf, secretaris
· Marketing en communicatie
· Evenementen organisatie
· Externe contacten 

Tine Langendijk, penningmeester
· Jaarrekening en begroting
· Financiële en juridische zaken

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden voortvloeiende uit de bestuursfuncties alsmede alle overige werkzaamheden binnen de stichting worden geheel op vrijwillige basis uitgevoerd. Bestuursleden mogen ervoor kiezen om tegen kostprijs deel te nemen aan retraites, wanneer de kosten anders deelname in de weg staan. De vergoedingen zijn in overeenstemming met de door de overheid gestelde eisen.

Beleidsplan:
Stichting Phuntsok Chö Ling is een boeddhistische organisatie. Onder leiding van Lama Jigmé Namgyal willen wij een brug slaan tussen een eeuwenoude vredescultuur van wijsheid en mededogen en de westerse manier van leven. Centraal daarin staan meditatie, studie en het volgen van onderricht. Iedereen is welkom om deel te nemen aan onze activiteiten.  Deelnemers wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het boeddhisme en worden ondersteund bij het volgen van het pad en het beoefenen van meditatie.

Stichting Phuntsok Chö Ling is een levensbeschouwelijke/religieuze instelling die zich maatschappelijk wil inzetten. De stichting staat onder de spirituele leiding van Lama Jigmé Namgyal en wordt ondersteund door het bestuur. Stichting Phuntsok Chö Ling is een stichting zonder winstoogmerk. Haar activiteiten staan in het teken van het algemeen maatschappelijk belang.

Stichting Phuntsok Chö Ling ontplooit verschillende activiteiten:
1. Meditatieklassen, studieklassen en community dagen.
2. Activiteiten voor een breed publiek: lezingen, meditatiecursussen, retraites, en meditatieweekends. Doelstelling is om de activiteiten voor een breed publiek in aantal uit te breiden.
3. Maatschappelijke samenwerking: met en participatie in landelijke en regionale organisaties en het houden van lezingen en presentaties vanuit de visie van het Tibetaans Boeddhisme aan o.a. gezondheidscentrums, wijkcentrums en scholen.

Phuntchok Cho Ling bewaakt voortdurend de correctheid van haar organisatie, beleid, meditaties, cursussen en vertalingen van teksten door overleg met haar leraar Lama Jigmé Namgyal. Na de pioniersfase (vanaf de oprichting in 2003) en een fase waarin de organisatie werd versterkt is inmiddels de basis gelegd voor een stabiele, professionele organisatie. De afgelopen jaren is dit verder uitgebouwd. Vanaf 2015 is nieuwe huisvesting gevonden welke in 2016 is geopend en waarvan de inrichting in 2018 is afgerond

Circa vijftig procent van de actieve deelnemers neemt taken op zich als vrijwilligers. De stichting streeft ernaar dat vrijwilligers-taken zo veel mogelijk aansluiten op het boeddhistische ontwikkelingspad van de vrijwilliger. De komende jaren zal de stichting hierin meer structuur aanbieden en de benodigde taken-inhoud verder professionaliseren.

De inkomsten van Phuntsok Cho Ling bestaan uit:

  • donaties;
  • bijdragen van deelnemers aan studie-activiteiten zoals meditatieklassen, retraites en lezingen;
  • al hetgeen het instituut verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze;

Studie-activiteiten dienen minimaal kostendekkend zijn. Een eventueel positief resultaat wordt aan de reserve toegevoegd of gebruikt voor zaken die nodig zijn voor het (beter) functioneren van het centrum. Maandelijks wordt een stipendium aan het Centre Culturel Tibétain in Luxemburg betaald voor het levensonderhoud van Lama Jigmé Namgyal en worden kosten gemaakt voor het verbeteren van het centrum. Daarnaast zijn er incidentele kosten voor de organisatie van evenementen.

De penningmeester beheert de financiën en de bankrekening van de stichting. Er kunnen uitsluitend uitgaven worden gedaan die passen in de vastgestelde begroting en die zijn goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur. De penningmeester stelt de jaarcijfers op kasbasis op. Daarna worden de jaarcijfers voorgelegd aan de in 2018 ingestelde kascommissie. De staat van inkomsten en bestedingen en de vermogenspositie worden jaarlijks toegelicht voor alle belangstellenden en vervolgens op de website geplaatst.

Stichting Phuntsok Chö Ling streeft naar een reguliere reserve van €15.000,- voor onvoorziene omstandigheden. Voor een nieuwe, grotere accommodatie is jaarlijks aanvullend gereserveerd welke afgelopen jaar gebruikt is om onze nieuwe locatie te verbouwen en in te richten.

Strategiedocument 2020-2021

Inleiding

Zicht op de toekomst

Phuntsok Chö Ling (PCL) is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft er een zekere ‘wisseling van de wacht’ plaatsgevonden. Organisatorisch heeft dit tot gevolg gehad dat er een (nieuw) coteam in het leven is geroepen en er inmiddels een nieuw bestuur is. De posities van voorzitter en secretaris zijn inmiddels ingevuld door respectievelijk Michel Jansen en Etienne Duijf en we doen er alles aan om de positie van penningmeester z.s.m. in te vullen

De afgelopen jaren is er op veel vlakken een goede en gezonde basis gelegd. Tegelijk kijken en willen we als organisatie vooruit. Mede hierdoor hebben we op een aantal onderwerpen een gezonde ambitie om een volgende (professionalisering)stap te zetten. Een engelstalige website en uitbreiding van het online aanbod zijn hier voorbeelden van.

Ook ten aanzien van de strategie en in het verlengde daarvan concrete communicatie is er behoefte om een volgende stap te maken. In 2018 heeft er al een mooie opfrissing van de visuele identiteit plaatsgevonden. Tevens zijn er stappen gezet met betrekking tot de profilering van PCL in de online (lees: social media) omgeving.

Dit gezegd hebbend is er een behoefte ontstaan om nog sterker en vooral ook gerichter naar buiten te treden in de profilering en actief de verbinding aan te gaan met diverse stakeholdergroepen.

Achtergrond

Vanuit een solide basis de volgende stappen zetten

PCL heeft – zoals gezegd – een relatief roerige periode achter de rug. Mede door het vertrek van een aantal leden is de organisatie enigszins opgeschud. Tegelijk bood dat de mogelijkheid om een nieuwe manier van organiseren op touw te zetten. Dat is ook gebeurd, waarbij een prominente rol is weggelegd voor het coteam. Inmiddels is de rust weer tamelijk teruggekeerd en kan er weer vooruit gekeken worden.

Met de komst van een nieuw gevormd bestuur is er een solide basis om de volgende stappen te zetten. Dat is ook nodig, want op een aantal fronten is het cruciaal om een zogeheten professionaliseringsslag te maken.

Continuïteit

Het spreekt voor zich dat PCL geen direct winstoogmerk heeft. Tegelijk is het wenselijk dat er een solide inkomstenstroom is die de continuïteit van PCL als boeddhistisch centrum mogelijk maakt.

Gelukkig is dat het geval. Uit de financiële gegevens blijkt dat de organisatie jaarlijks voor een groot deel draait op basis van de contributie van haar leden en een bescheiden positief resultaat realiseert via de evenementen die worden georganiseerd. Deze evenementen hebben vooral het karakter van diepgaande boeddhistische teachings (onderwijsochtenden) en retraites. Dit gegeven biedt een mooie en solide basis.

Haast vanzelfsprekend is er een ‘natuurlijk verloop’ van het aantal leden. Het is dan ook zaak om te kijken of we harder kunnen groeien in aantal leden dan dat er leden opzeggen. We streven er de komende jaren dus naar om langs de weg van de geleidelijkheid te groeien als organisatie. Het jaar 2019 stond in dat kader in het teken van stabiliteit c.q. een licht herstel. Het aantal leden betrof op 1-1-2020, 66 leden en 15 vrienden tegenover 68 leden en 3 vrienden op 1-1-2019.

Tegelijk is het van belang om jaarlijks voldoende evenementen te blijven organiseren om daarmee een gezonde buffer op te bouwen voor benodigde investeringen die er jaarlijks zijn (zoals bijvoorbeeld de investering t.b.v. de financiële en ledenadministratie, het opknappen van en de verwarming in de foyer en tempel, de aanschaf van ons nieuwe altaar en eventueel andere investeringen c.q. onvoorziene uitgaven).

Kortom, de organisatie is financieel gezond en dat geeft een mooie, solide basis om vanuit door te ontwikkelen.

Strategische koers voor de komende jaren

Tweesporenbeleid

Hoe gaat PCL zich de komende jaren ontwikkelen? We zullen daarbij net als voorgaande jaren de weg der geleidelijkheid bewandelen. Tegelijk is het nodig om structuur aan te brengen en keuzes te maken. Dit om een aantal redenen:

  • Door keuzes te maken creëren we een helder profiel en gaan we gericht te werk;
  • We werken met (een kleine groep) vrijwilligers. Het maken van keuzes zorgt ervoor dat we allemaal vanuit dezelfde doelen en ideeën te werk gaan;
  • Of we willen of niet, we leven in een wereld waarin mensen een overvloed aan keuze hebben. We zullen dus in zekere zin aan ‘marketing en communicatie’ moeten doen. Het betreft hier vooral het onder de aandacht brengen (= zichtbaarheid) van PCL als plek voor geïnteresseerden om zich bij aan te sluiten. Of zij dat willen / doen is geheel aan hen zelf! We zullen dus geen marketing in ‘manipulatieve zin’ bedrijven.

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het de vraag hoe PCL wil gaan groeien. Daarbij zijn de activiteiten in de basis opgesplitst in twee ‘domeinen’. Dit zijn:

  • Meditatie (meer algemeen van aard);
  • Diepgaand boeddhistisch onderricht.

Ofwel, er is een groep mensen voor wie we relevant willen en kunnen zijn als ze een plek zoeken om te mediteren. Tegelijk – en daar liggen natuurlijk sterk de roots van PCL – is er ruimte om onder leiding van Lama Jigmé Namgyal diepgaand boeddhistisch onderricht te ontvangen.

Vanzelfsprekend liggen beide domeinen in elkaars verlengde en komt het bijvoorbeeld voor dat mensen in eerste instantie in meditatie geïnteresseerd zijn om vervolgens op enig moment verdere verdieping te zoeken. Noem het een interessant groeimodel! De opzet van het studiejaar volgt – net als het vorige jaar – in principe ook deze lijn.

De zondag (open meditatie) en donderdag (leren mediteren) bieden op toegankelijke wijze de mogelijkheid om bekend te raken met meditatie, vanuit de Tibetaans boeddhistische zienswijze. Voor wie verder wil gaan met mediteren c.q. voor de gevorderde meditatie beoefeneer biedt de dinsdagavond een mooie gelegenheid. En voor wie (daar ook) meer diepgang zoekt ten aanzien van het Tibetaans boeddhisme bieden de maandag- en woensdagavond de ruimte hiervoor. PCL biedt dus door dit brede aanbod ‘voor elk wat wils’, zo zou je kunnen zeggen.

Groeikansen vanuit het groeimodel

Vanuit deze benadering creëren we voor onszelf idealiter een natuurlijke aanwas van leden (al dan niet ‘geholpen’ c.q. gestimuleerd middels bijvoorbeeld het aanbieden van een proefabonnement). Een hoger ledenaantal brengt een bredere inkomstenstroom op gang die ervoor zorgt dat we break-even blijven draaien of zelfs al direct zwarte cijfers schrijven. Het biedt desgewenst ook de mogelijkheid om – ondanks aspecten als inflatie – de contributie zo laag mogelijk te houden.

Een hoger ledenaantal heeft mogelijk ook een positief effect op de inkomstenstromen in het ‘boeddhistische-domein’. De ervaring leert dat retraites en studieochtenden vaak (vooral) bezocht worden door leden van PCL. Door het aantal leden te vergroten is het heel goed mogelijk dat de evenementen / retraites nog beter bezocht worden en er dus extra inkomsten gegenereerd worden. Tevens zal daarbij gezocht moeten worden naar andere mogelijkheden om meer deelnemers te werven, bijvoorbeeld door deze bijzondere teachings van Lama Jigmé op boeddhistische platforms en/of bij collega (internationale) boeddhistische centra onder de aandacht te brengen.

Mocht er naar aanleiding van dit document vragen zijn kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@phuntsokcholing.org.